We use cookies so that you can always visit our website comfortably.

By clicking the "Agree" button, you consent to our use of cookies in accordance with our policies. For more information on how we use our cookies, please read Privacy Policy.

We use cookies so that you can always visit our website comfortably.

By clicking the "Agree" button, you consent to our use of cookies in accordance with our policies. For more information on how we use our cookies, please read Privacy Policy.

SHIMANO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022

 

1. PODSTAWY PRAWNE

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana w oparciu o przepis art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tym przepisem, określona kategoria podatników (w tym Spółka) zobowiązaną jest do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy która obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

 

1)     informacje o stosowanych przez podatnika:

a)     procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b)     dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

 

2)     informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

 

3)     informacje o:

a)     transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b)     planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

 

4)     informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)     ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)     interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c)     wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d)     wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236),

 

5)     informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

2. WYKAZ SKRÓTÓW

3. SPÓŁKA

Spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1999 r. jako „R&P Pawlak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Na mocy porozumienia podpisanego w 1999 roku z japońską firmą Shimano, spółka została mianowana oficjalnym dystrybutorem wyrobów tej firmy w Polsce, a także agentem Shimano w kontaktach handlowych z montowniami rowerów, które są bezpośrednim importerem wyrobów Shimano. 

 

W dniu 1 grudnia 2007 r. sytuacja Spółki uległa zmianie, właściciele Ryszard Pawlak oraz Piotr Pawlak sprzedali swoje udziały w wysokości 100% Shimano Europe Holding B.V. Od tego dnia spółka R&P Pawlak stała się częścią holdingu Shimano. 

 

Z dniem 1 grudnia 2008 zmienił się udziałowiec na Shimano Europe Bike Holding B.V. Obecnie jest nim w 100% Shimano Europe B.V. 

 

Z dniem 4 marca 2009 roku spółka zmieniła nazwę na Shimano Polska Bicycle Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W roku 2017 spółka ponownie zmieniła swoją nazwę na Shimano Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na poszerzenie swojej działalności o sprzedaż artykułów wędkarskich. 

 

Spółka jest dystrybutorem firmy Shimano oraz przedstawicielem handlowym poniższych marek: 

 

• PRO (wyłącznym w Polsce);

• Continental (wyłącznym w Polsce); 

• Elite (wyłącznym w Polsce); 

• Lazer (wyłącznym w Polsce); 

• Pearl Izumi ( wyłącznym w Polsce); 

• VAR ( wyłącznym w Polsce); 

• SIS;

• OXC.

 

Spółka w swojej bieżącej działalności kieruje się przyjętymi na poziomie Grupy wartościami i zasadami postępowania, skodyfikowanymi w szczególności w „Misji” oraz „Kodeksie Postępowania”:

 

https://www.shimano.com/en/company/mission-philosophies.html

 

https://www.shimano.com/en/company/regulatory-compliance.html 

 

W zakresie polityki biznesowej Grupy Misja wskazuje, że Shimano zobowiązuje się do ciągłego zwiększania wartości firmy i zapewnienia zarządzania korporacyjnego godnego zaufania, jakim nas obdarzono. Shimano zobowiązuje się również do bycia dobrą osobą prawną, chroniącą środowisko i przyczyniającą się do dobrobytu społeczności. Jednocześnie, Shimano dąży do osiągania swoich celów poprzez innowacyjność i reagowanie na wyzwania, przed którymi stoi.

 

Z kolei „Kodeks postępowania” normuje m. in., że:

 

a) Shimano przestrzega praw i przepisów obowiązujących w każdym kraju, szanując jednocześnie jego kulturę i zwyczaje;

 

b) Shimano uznaje, że działalność biznesowa opiera się na współpracy i wsparciu ze strony partnerów biznesowych, a Shimano podchodzi do swojej działalności z dobrym rozsądkiem i szczerością, prowadząc działalność uczciwie i sprawiedliwie;

 

c) prowadzi się dokładną i kompletną dokumentację księgową dotyczącą działalności Shimano i jej wyników oraz prowadzi się dokładną, kompletną i logiczną sprawozdawczość finansową, a także terminowe raportowanie informacji;

 

d) Shimano ściśle komunikuje się z lokalnymi społecznościami i stara się wspólnie prosperować jako osoba prawna;

 

e) Shimano zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków i ról jako osoby prawnej i stara się aktywnie uczestniczyć w działaniach, które szeroko przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa.

 

4. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE

Informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Strategia podatkowa

W Roku Podatkowym Spółka nie posiadała skodyfikowanego dokumentu „Strategii Podatkowej”. Przyjęcie takiego dokumentu nastąpiło w roku 2023. Tym niemniej, odzwierciedla on praktykę stosowaną dotychczas, także w Roku Podatkowym.

 

W ramach swojej działalności, przy realizacji obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego Spółka kieruje się określonymi zasadami podatkowymi

 

Spółka dąży do poprawnego i terminowego realizowania obowiązków, przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego. Spółka podejmuje szereg zorganizowanych działań dla należytego wykonywania tych obowiązków, a Spółka stara się posiadać adekwatne zasoby dla realizacji tych celów.

 

Spółka pragnie minimalizować występowanie ryzyk podatkowych. Jeśli ryzyka te się pojawią, wówczas Spółka będzie dążyć do ograniczenia ich skutków. Spółka nie dąży do podejmowania działań ryzykownych podatkowo, jednoznacznie wystrzegając się sytuacji wikłania w działania w zakresie świadomego uchylania się od opodatkowania bądź unikania opodatkowania.

 

Spółka prowadzi dokładną i kompletną dokumentację księgową dotyczącą swojej działalności i jej wyników oraz prowadzi dokładne, kompletne i logiczne raporty finansowe, a także terminowo ujawnia informacje. Sprawozdania finansowe poddawane są corocznemu badaniu przez zewnętrzne firmy księgowe.

 

Shimano uważa, że częścią odpowiedzialności firmy wobec społeczeństwa jest płacenie sprawiedliwej części podatków. Shimano dąży do zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

W szczególności, Spółka nie angażuje się w programy agresywnego planowania podatkowego ani programy unikania podatków w celu zmniejszenia kwoty podatków należnych w Polsce. Przy ustalaniu cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi Spółka bierze pod uwagę wykonywane funkcje, podejmowane ryzyko i aktywa wykorzystywane przez każdą stronę zaangażowaną w transakcję, aby ustalić cenę na warunkach rynkowych.

 

Kierownictwo wyższego szczebla regularnie rozpowszechnia wśród pracowników swoją wizję zgodności, w szczególności poprzez różne szkolenia i aktywne zachęcanie pracowników do aktualizowania wiedzy na temat przepisów prawa podatkowego. Spółka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowane osoby, które w stosownych przypadkach zasięgają opinii zewnętrznych doradców.

 

Pozostałe procesy i procedury

W celu zapewnienia realizacji obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego, z uwzględnieniem wskazanych powyżej wartości oraz zasad podatkowych, w Spółce funkcjonują następujące – nieskodyfikowanie i skodyfikowane – procesy i procedury podatkowe:

 

a)     zasady księgowania, ujęte w grupowych instrukcjach księgowych („Group Accounting Instructions”);

 

b)     zasady sporządzania i zatwierdzania projektów deklaracji (zeznań) podatkowych;

 

c)     zasady zapłaty podatków;

 

d)     zasady realizacji obowiązków instrumentalnych (składanie informacji czy wykazów, archiwizacja, sporządzanie dodatkowej dokumentacji itp.);

 

e)     Schemat akceptacji dokumentów;

 

f)      Instrukcja w zakresie dochowania należytej staranności - VAT;

 

g)     Instrukcja w zakresie poboru podatku „u źródła”;

 

h)     Instrukcja w zakresie realizacji obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych;

 

i)      Procedura akceptacji zleceń bankowych;

 

j)      Instrukcja inwentaryzacyjna;

 

k)     Procedura dotycząca delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych;

 

l)      Procedura zarządzania i archiwizacji umów;

 

m)   Procedura aktualizacji danych, dotyczących raportowych oznaczeń dostaw GTU_03 w JPK.

 

Spółka systematycznie analizuje potrzeby wprowadzania nowych lub modyfikowania istniejących procesów i procedur.

 

W ramach istniejących procesów i procedur w Spółce funkcjonuje proces rozstrzygania wątpliwości - w zakresie przepisów prawa podatkowego. Proces ten służy w szczególności zapewnieniu zgodności działań podejmowanych przez Spółkę z regulacjami prawa podatkowego. Funkcjonujące w Spółce procesy mają też zapewnić prawidłowości identyfikacji zmian w tych regulacjach, czy skuteczne i terminowe wdrożenie zmian.

 

Spółka korzysta także z profesjonalnego wsparcia zewnętrznych doradców w tym zakresie.

 

5. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z KAS

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

W Roku Podatkowym Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jednakże, Spółka nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

 

Jednocześnie, Spółka dąży do przejrzystej komunikacji i zapewniania adekwatnych odpowiedzi na zapytania organów podatkowych.

 

6. REALIZOWANE OBOWIĄZKI PODATKOWE (W TYM MDR)

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

 

W Roku Podatkowym Spółka pełniła rolę podatnika lub płatnika następujących podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od środków transportowych, Podatek leśny, Podatek rolny, Podatek od sprzedaży detalicznej, Podatek tonażowy, Podatek od wydobycia niektórych kopalin: Spółka nie pełniła roli podatnika lub płatnika tych podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W Roku Podatkowym Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jakichkolwiek informacji o schematach podatkowych:

7. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W Roku Podatkowym Spółka była stroną następujących, wskazanych powyżej, transakcji z podmiotami powiązanymi:

 

8. RESTRUKTURYZACJE 

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W Roku Podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

 

9. INTERPRETACJE I INFORMACJE (WNIOSKI)

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

W Roku Podatkowym Spółka:

a)     nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej;

 

b)     nie składała wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej);

 

c)     złożyła 4 wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Dotyczyły one towarów, które sprzedaje Spółka – żeli izotonicznych. Celem złożenia tych wniosków było uzyskanie rozstrzygnięcia co do właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT). W toku postępowania jeden z wniosków został cofnięty, a Spółka uzyskała trzy WIS.

 

d)     nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 

10. ROZLICZENIA PODATKOWE NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

Lista – Rozporządzenie: Księstwo Andory, Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Antigua i Barbuda, Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów, Królestwo Bahrajnu, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, Wspólnota Dominiki, Grenada, Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej, Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Republika Liberii, Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Republika Malediwów, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Republika Nauru, Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa, Republika Seszeli, Saint Lucia, Królestwo Tonga, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych, Republika Vanuatu.

 

Lista – Obwieszczenie: Republika Fidżi, Guam, Republika Palau, Republika Trynidadu i Tobago, Samoa Amerykańskie, Bahamy, Turks i Caicos.

 

W Roku Podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.